ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis FilozofSlovanskęch

ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers

Лицам, получившим подтверждение заявки

необходимо подготовить в письменной форме (Word)
и выслать на e-mail: sofia@sfks.org.pl

следующие тексты:

 

полный текст выступления в форме статьи
(дo 31 X 2017 г., максимально 1 печ. лист, т.е. 40 000 знаков с пробелами и сносками) Редакционные требования размещены на странице:
http://www.sofia.sfks.org.pl/index_for_authors.htm

резюме статьи (5-8 строк), 4-6 ключевых слов на национальном языке автора и на английском языке, сведения об авторе

 

 

Одобренные тексты будут опубликованы после конференции
 в Журнале Философов Славянских Стран
„ΣΟΦΙΑ” или в сборнике

27–30 VI 2017

Главная

Программа

К участникам

Место проведения

X Конференция

Философов Славянских Стран

Русский

Oрганизаторы

После получения от организаторов подтверждения о принятии заявки oрганизационный взнос (550 зл.)

должны быть оплачены

дo 15 V 2017 г.

 на счет

 

Credit Agricole Bank Polska S.A.

pl. Orlčt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

IBAN: PL 11 1940 1076 3105 3356 0000 0000

 

с припиской konferencja

 

Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich

ul. Zimowit 7/2 35-605 Rzeszów, Poland

 

NIP 813 36 70 399, REGON 180784654

 

либо

можно оплатить в день регистрации участия

Организационный взнос (550 зл.) включает:

· проживание и питание на время конференции (27–30 VI 2017)

· материалы конференции

· печать принятых статей в Журнале Философов Славянских Стран „ΣΟΦΙΑ” или в сборнике

Pole tekstowe: тезисы

ЧЕЛОВЕК В ОТНОШЕНИИ К ИСТОРИИ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ